Vyhlásenie o dostupnosti

Úvod k vyhláseniu

Úrad maršálka Malopoľského vojvodstva sa zaväzuje zabezpečiť dostupnosť svojej internetovej stránky v súlade s ustanoveniami zákona zo dňa 4. apríla 2019 o digitálnej dostupnosti internetových stránok a mobilných aplikácií verejných subjektov. Vyhlásenie vo veci dostupnosti ma uplatnenie pre internetovú stránku visitmalopolska.pl.

Dátum publikácie internetovej stránky:2019-06-12.

Dátum poslednej dôležitej aktualizácie: 2019-09-23.

Internetová stránka je čiastočne zhodná so zákonom zo dňa 4. apríla 2019 o digitálnej dostupnosti internetových stránok a mobilných aplikácií verejných subjektov.

Nezrovnalosti:

 • Niektoré prvky stránky majú nízky kontrastný pomer,
 • Vynechanie úrovne nadpisu,
 • Súbory PDF umiestnené na stránke nie sú úplne dostupné pre hendikepované osoby,
 • Nie všetky filmy zverejnené na stránke majú nápisy a audiodeskripciu.

Vyhlásenie bolo vytvorené2019-09-23

Dátum posledného prehľadu a aktualizácie 2023-02-21

Vyhlásenie bolo vytvorené na základe samohodnotenia zrealizovaného zo strany verejného subjektu.

Spätné informácie a kontaktné údaje

V prípade problémov s dostupnosťou internetovej stránky kontaktujte:

Marek Pietras - koordinátor pre digitálnu dostupnosť v úrade:

Adres mailowy: dostepnosc@umwm.malopolska.pl
Telefon: 12 63 03 502
Mobil: 516 676 510 (SMS).

Pozor! Rovnakou cestou môžete podávať žiadosti na sprístupnenie nedostupnej informácie a podávať žiadosti na digitálne sprístupnenie.

 Informujeme, že podľa zákona zo dňa 4. apríla 2019 o digitálnej dostupnosti internetových stránok a mobilných verejných subjektov, má každý právo požiadať verejný subjekt o digitálne sprístupnenie uvedenej internetovej stránky, mobilnej aplikácie alebo ich prvkov, prípadne zabezpečenia alternatívneho prístupu, za podmienok uvedených v zákone. V prípade zamietnutia žiadateľ môže podať sťažnosť, v súlade s uplatnením zákonných ustanovení zo dňa 14. júna 1960 Zákona o správnom konaní a upovedomiť verejného ochrancu práv: www.rpo.gov.pl

Architektonická dostupnosť

Zoznam lokalizácií/budov používaných úradom:

Krakov:

 1. ul. Racławicka 56 budova A
 2. ul. Racławicka 56 budova B
 3. ul. Basztowa 22
 4. ul. Zacisze 5
 5. ul. Zacisze 7
 6. ul. Królewska 57
 7. ul. Wielicka 72 budynek A
 8. ul. Wielicka 72 budynek B
 9. ul. Radziwiłowska 1

Ostatné:

 1. Mimomiestna agenda v Tarnowe, al. Solidarności 5-9
 2. Mimomiestna agenda v Nowom Saczi, ul. Jagiellońska 52
 3. Mimomiestna agenda v Osvienčime (pol. Oświęcim), ul. Górnickiego 1
 4. Mimomiestna agenda v Nowom Targu – Miestne informačné centrum pre európske fondy v  Nowom Targu, al. 1000-lecia 44
 5. Mimomiestna agenda v Miechowe, ul. Warszawska 10
 6. Mimomiestna agenda v Zakopanom, ul. Kościeliska 7
 7. Miestne informačné centrum pre európske fondy v Tarnowe, ul. Wałowa 10
 8. Miestne informačné centrum pre európske fondy v Nowom Saczu, ul. Wazów 3
 9. Mimomiestna agenda v Nowom Targu – Miestne informačné centrum pre európske fondy v  Nowom Targu, al. 1000-lecia 44

Charakteristika jednotlivých budov zohľadňujúca minimálne požiadavky architektonickej dostupnosti podľa čl. 6, je zákon zo dňa 19. júla 2019 o zabezpečení dostupnosti pre osoby so zvláštnymi potrebami, umiestnený na stránkach verejného informačného vestníka úradu.

V každej z lokalizácii úradu sa nachádza interná informačná tabuľa. Okrem toho vo vnútri budov sa nachádzajú informačné tabule s číslami poschodí a izieb, ktoré zaberá úrad. V poschodových budovách sa podobné informácie nachádzajú v osobných výťahoch. Vo väčšine lokalizácií na úrovni poschodia sa nachádza centrum obsluhy zákazníka a/alebo podateľňa, kde zamestnanci poskytujú informácie rozmiestnenia miestností v budove. Hlasová informácia sa nachádza aj pri opise architektonickej dostupnosti budov umiestnených na stránke VIV úradu.

Úrad zaručí vstup do budov osobám, ktoré využívajú pomoc asistenčného psa.

V prípade vyhlásenia evakuácie v budovách sa spustí, v závislosti od lokalizácie, zvukový výstražný systém (DSO), zvuková signalizácia alebo alarm. V ostatných lokalizáciách za účelom signalizácie alarmu sa používajú reproduktory a hlásenia.

Vo všetkých miestach úradu, evakuácia osôb so zvláštnymi potrebami sa opiera o pomoc, ktorú poskytnú osoby vyznačené na evakuáciu na každom mieste/na každom poschodí budovy

Informačno-komunikačná dostupnosť

Úrad zabezpečí službu tlmočníka posunkovej reči dostupnú na internetovej stránke www.malopolska.pl. Zákazník využívajúci takúto formu komunikácie, môže osobne využiť dištančné spojenie s tlmočníkom, alebo využiť túto službu v sídle úradu a všade tam, kde sa nachádzajú príslušne vybavené pracovné stanoviská – počítač s kamerou, prístup k internetovej sieti, mikrofón/reproduktor. Služba je dostupná vo všetkých lokalizáciách úradu. Označenie služby tlmočníka posunkovej reči - piktogram blikajúcich dlaní – je umiestnený v klientskych centrách a pri sekretariátoch v lokalizáciách, ktoré nemajú samostatné zóny obsluhy.

Pomocou v komunikácii pre nepočujúce osoby sú indukčné slučky, ktoré sa nachádzajú v nasledovných lokalizáciách:

 • na ul. Wielickiej 72 (budova B) – Hlavné informačné centrum európskych fondov a konferenčná sála č. 106,,
 • na ul. Racławickiej 56 (budova B) – zákaznícke centrum (prízemie) a sála Snem Malopoľského vojvodstva (siedme poschodie),
 • na ul. Basztowej 22 – zákaznícke centrum (prízemie),
 • v Miestnych centrách európskych fondov – stanovištia zákazníckeho servisu..

Na internetovej stránke úradu sa nachádza informácia o rozsahu aktivity úradu v poľskom posunkovom jazyku a súbor obsahujúci rovnaký text čítaný strojovo

Na internetovej stránke úradu nájdete informáciu o rozsahu aktivít úradu v podobe jednoduchého a zrozumiteľného textu na čítanie (ETR).

Na žiadosť osoby s presnými potrebami úrad zaručuje obsluhu vo forme uvedenej v tejto žiadosti.

V prípade žiadosti týkajúcej sa obsluhy zákazníka so zvláštnymi potrebami v miestnosti lokalizovanej priamo pri vchode do budovy úradu, zamestnanec realizujúci službu prichádza k zákazníkovi. Žiadosť o tento druh služby môžete nahlásiť prostredníctvom podateľne, telefonicky 12 630 33 33 alebo prostredníctvom e-mailu urzad@umwm.malopolska.pl

Koordinátori Dostupnosti v úrade maršálka

Marta Zając - koordinátor pre architektonickú a informačno-komunikačnú dostupnosť

Telefon: 12 63 03 250
E-mail:: Marta.Zajac@umwm.malopolska.pl

Marek Pietras - koordinátor pre dostupnosť digitalizácie

Telefon: 12 63 03 502
Mobil: 516 676 510 (SMS)
E-mail: Marek.Pietras@umwm.malopolska.pl.